RODO

Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie jako firma odpowiedzialna i działająca etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych naszych współpracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu informację na temat zasad ochrony danych osobowych funkcjonujących w naszej Spółce.

Kto zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe, czyli kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest są Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna ul. Wojciechowska 42, 20-704 Lublin wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie, KRS 0000038438 (dalej nazwane również Polfa Lublin S.A., Spółką lub ADO).

Kontakt

W celu skontaktowanie się z nami możecie Państwo wysłać list na adres: Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna ul. Wojciechowska 42, 20-704 Lublin lub wiadomość e-mail na adres: sekretariat(at)polfa.pl

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Pan Łukasz Chrościcki), z którym mogą Państwo skontaktować się za pomocą e-maila: rodo(at)polfa.pl lub listownie na adres Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna ul. Wojciechowska 42, 20-704 Lublin

Kiedy oraz jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w celach:

 • sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • marketingowych produktów własnych Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nabycia usług i towarów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa – podstawą prawną przetwarzania danych są tu czynność zmierzająca do zawarcia umowy i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych -podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • dla celów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów – podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit f RODO) i/lub wypełnienie obowiązku prawnego w przypadku gdy przepisy prawa nakładają na nas jako wytwórcę wyrobów medycznych obowiązki raportowania tj. na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,
 • prowadzenia procesu rekrutacji pracowników i zatrudnienia pracowników – podstawą prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  i/lub zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w przypadku, gdy Państwa dane zawarte w aplikacji CV wykraczają poza zakres przewidziany w  tych przepisach.

Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi

Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, anonimizacji lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Polfa Lublin S.A. umożliwia kontakt: za pomocą e-maila: rodo(at)polfa.pl

Czy Państwa dane będą przekazywane do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego

Polfa Lublin S.A. nie przekazuje Państwa danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Profilowanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.

Jeśli są Państwo kontrahentami Polfa Lublin S.A.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

 • niezbędnych do wykonania umowy zawartej ze Spółką – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi),
 • marketingowych produktów własnych Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • dla celów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w Polfa Lublin S.A. co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie przez czas do momentu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z umowy zawartej między Państwem a Spółką. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Spółkę dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 6 lat od dnia zakończenia obowiązywania ww. umowy lub zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych. Dane osobowe uzyskane na podstawie udzielonej zgody przechowywane będą do czasu ewentualnego odwołania udzielonej przez Państwa zgody. Ponadto, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Polfa Lublin S.A.
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmioty umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmioty świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, księgowi, audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi.
Jeśli działają Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta Polfa Lublin S.A. w tym, jako osoba wyznaczona do kontaktu, osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta

Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.

Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

 • realizacja umowy zawartej przez Polfa Lublin S.A. z podmiotem, w którego imieniu Państwo występują, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi),
 • marketingowych produktów własnych Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • dla celów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w Polfa Lublin S.A., co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie przez czas do momentu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z umowy zawartej między podmiotem, w którego imieniu Państwo występują a Spółką. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Spółkę dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 6 lat od dnia zakończenia obowiązywania ww. umowy lub zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych. Dane osobowe uzyskane na podstawie udzielonej zgody przechowywane będą do czasu ewentualnego odwołania udzielonej przez Państwa zgody. Ponadto, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Polfa Lublin S.A.,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmioty umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmioty świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, księgowi, audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi.
Jeśli są Państwo potencjalnymi kontrahentami Polfa Lublin S.A.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa.

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

 • podejmowania działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • marketingowych produktów własnych Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w Polfa Lublin S.A., co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przystąpienia do negocjacji, które miały by prowadzić do nawiązania współpracy ze Spółką.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy, a po tym okresie przez czas do momentu przedawnienia wzajemnych roszczeń. Dane osobowe uzyskane na podstawie udzielonej zgody przechowywane będą do czasu ewentualnego odwołania udzielonej przez Państwa zgody.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Polfa Lublin S.A.
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmioty świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, księgowi, audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi.
Osoby zgłaszające incydenty medyczne

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub personelu medycznego.

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane:

Podają nam Państwo swoje dane w celu zgłaszania incydentów medycznych i podejmowania działań
z zakresu bezpieczeństwa wyrobów medycznych – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),.

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i przepisów wykonawczych oraz do celów statystycznych jak i sporządzania raportów (dowodowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów medycznych

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat , a po tym okresie przez czas do momentu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Spółkę dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych lub zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych. Ponadto, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Polfa Lublin S.A.,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków,
 • podmioty wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmioty świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, księgowi, audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi.
Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez Polfa Lublin S.A. działania marketingowe

Dane mogą być pozyskiwane: bezpośrednio od Państwa; od podmiotu, w imieniu, którego Państwo występują (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe);

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

 • marketingowych produktów własnych Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przesyłania Państwu informacji marketingowych i handlowych.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą do czasu ewentualnego odwołania udzielonej przez Państwa zgody. Ponadto, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Polfa Lublin S.A.,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków,
 • podmioty umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmioty świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, księgowi, audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi.
Osoby biorące udział w rekrutacji

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub od firm prowadzących na nasze zlecenie proces rekrutacji np.  Grupa Pracuj sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, KRS 0000584545

Podanie przez Państwa danych niezbędne jest do udziału w procesie rekrutacji.

Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

 • przeprowadzenia rekrutacji, a po jej pomyślnym zakończeniu, zawarcia z umowy o pracę, a jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, to również w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o pracę oraz w przypadku pomyślnego zakończenia rekrutacji wykonanie umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO);
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, jako pracodawcy w związku z prowadzoną rekrutacją, wynikających m.in. z przepisów Kodeksu pracy, w tym w celu przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w budynkach Spółki, w tym monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących na teren budynków Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),
 • ewentualnego prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz ewentualnego późniejszego zawarcia umowy o pracę ze Spółką i realizacji tej umowy.
 • Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych, w celu wzięcia udział w procesie rekrutacji wynika w szczególności z art. 221 kodeksu pracy i dotyczy on takich danych osobowych jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Jeżeli jednak w swoim zgłoszeniu do procesu rekrutacji prześlą Państwo dodatkowe dane osobowe ponad te, które są wskazane w przepisach prawa (np. zainteresowania, wizerunek), wówczas Spółka będzie przetwarzać ww. dodatkowe dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takich wypadkach macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odwołanie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenie w jeden lub kilka z poniższych sposobów: wysłanie pisemnego oświadczenia na adres 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 42, wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo(at)polfa.pl
 • Wysłanie przez Państwa dokumentów zgłoszenia do procesu rekrutacji zawierających dodatkowe dane osobowe jest wyraźnym działaniem potwierdzającym Państwa zgodę na przetwarzania przez Spółkę tych danych.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po tym okresie przez czas do momentu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z procesu rekrutacji. Nadto w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia przez Państwa udzielonej zgody. Ponadto, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Polfa Lublin S.A.,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków,
 • podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmioty świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, księgowi, audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi.